Ga naar de inhoud
Onze dienstverlening

Kenmerken van onze begeleiding en coaching

Onze dienstverlening is breed, laagdrempelig en intensief. Zoals de naam al aangeeft, bieden we maatwerk, gericht op de individuele bewoner. We staan naast de bewoners, en helpen hen eigen keuzes te maken. Bij de begeleiding via een MWA werken we volgens de uitgangspunten van de methodiek Nieuwe Perspectieven. Kenmerkend voor deze methodiek is dat we uitgaan van mogelijkheden en kansen. We creëren toekomstperspectief met de bewoners en werken aan het vertrouwen dat ze zélf verder kunnen. We zijn outreachend en sluiten aan bij de leefwereld van de bewoners om passende zorg te bieden. Hierbij werken we graag samen met andere betrokkenen zoals Wijkz, onze ketenpartners en het netwerk van de bewoners.

Inhoud van de maatwerkarrangementen JESS

We hebben maatwerkarrangementen ontwikkeld voor een aantal specifieke doelgroepen:

De MWA’s zijn gericht op het versterken van de bewoners binnen drie resultaatgebieden:
‘sociaal & persoonlijk functioneren’, ‘zelfzorg & gezondheid’ en ‘financiën’. We bieden hierbinnen drie vormen van ondersteuning: basis, plus en intensief. Welke ondersteuning binnen een specifiek resultaatgebied wordt verleend, hangt uiteraard af van de behoefte van de bewoner en van de toegekende Wmo-voorziening. Daar waar nodig bieden we statushouders extra ondersteuning bij zelfredzaamheid in de Haagse samenleving. Onze cultuursensitieve benadering is daarbij van grote waarde.

Wij begeleiden bewoners tussen de 18 en 27 jaar. Daar waar het statushouders betreft, zijn zij ook ouder dan 27 jaar. Dat geldt ook voor de jongeren die na een traject van JIT Preventief nog extra ondersteuning nodig hebben via een MWA.

Sociaal & persoonlijk functioneren

Voorbeelden van ‘sociaal & persoonlijk functioneren’ zijn:

 • Het plannen en organiseren van dagelijkse activiteiten en werken aan een dagindeling met een gezond dag- en nachtritme;
 • Het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk;
 • Maatschappelijk herstel gericht op deelname aan de maatschappij, bijvoorbeeld na ziekte, behandeling of detentie (inclusief voorkomen van recidive);
 • Het krijgen, hebben en behouden van een zingevende daginvulling;
 • De overgang van jeugd naar volwassenheid en de daarbij horende vaardigheden op het gebied van wonen en een (financiële) huishouding.
Zelfzorg & gezondheid

Voorbeelden van ‘zelfzorg & gezondheid’ zijn

 • Het begrijpen en accepteren van en omgaan met een aandoening (lichamelijk, psychisch en/of sociaal) en/of het zoeken naar behandeling hiervan;
 • Het omgaan met de problemen op het gebied van sociale, werkgerelateerde of fysieke activiteiten als gevolg van een verslaving. Ook ‘harm reduction’ kan hierbij aan de orde zijn;
Financiën

Voorbeelden van ‘financiën’ zijn

 • Het beschikken over (stabiele) inkomsten noodzakelijk voor levensonderhoud;
 • Het samen met de bewoner in kaart brengen van de financiële situatie om hem/haar toe te leiden naar een gemeentelijke schuldregeling;
 • Het beheren van financiële verplichtingen;
 • En het stabiliseren van de financiële problemen waardoor ruimte ontstaat om aan zelfredzaamheid op de andere resultaatgebieden te werken.

In de product- en dienstbeschrijving vind je een volledig overzicht van de inhoud van onze MWA’s.

Wil je meer weten?

Als je meer wilt weten over de MWA’s die we vanuit JESS kunnen verzorgen, of als je een afspraak wilt maken voor een intake, kan je contact opnemen via mail