Ga naar de inhoud
Persoonlijke aandacht

De medewerkers van het Mobiel Verzuim Team zijn er om hulpvragen vroegtijdig in kaart te brengen, de juiste wegen te bewandelen binnen een school en met elkaar naar oplossingen te zoeken. Op laagdrempelige wijze en met persoonlijke aandacht, gaan de medewerkers in gesprek met een jongere en eventueel met familie of andere betrokkenen uit het sociaal netwerk van de jongere.

Vanuit JESS trachten we jongeren te motiveren en te stimuleren om zich weer volledig voor hun school en het behalen van een kwalificatie of diploma in te zetten.

Het Mobiel Verzuim Team richt zich primair op alle studenten van het ROC Mondriaan die verzuim vertonen en secundair op opvoeders en verzorgers van de studenten van het ROC Mondriaan.

Het Mobiel Verzuim Team kan ook ingezet worden op het Voortgezet Onderwijs.